Disclaimer

Privacybeleid

Algemeen

De inhoud (“Informatie”) van saristos.nl (“Website”) is samengesteld door DAMAX B.V. (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Huizen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder Handelsregisternummer 32093073)

Beperking van aansprakelijkheid

Saristos.nl is niet aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van de Website zouden kunnen ontstaan. Saristos.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze Website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze Website.

Saristos.nl beoogt te allen tijde juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend.

Saristos.nl en andere verstrekkers van informatie aan de Website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website of de hierin opgenomen informatie. Deze informatie kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de Website behoren toe aan en zijn verkregen door Saristos.nl of derden. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan om (delen van) de inhoud van deze Website commercieel te exploiteren, te verveelvoudigen, te bewerken, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saristos.nl.

Mocht u op de Website zelf teksten, foto’s merken en logo’s opmerken, waar anderen intellectueel eigendomsrecht op claimen en die derhalve onrechtmatig gebruikt worden, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat deze elementen kunnen verwijderd worden.

Privacy

Saristos.nl verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. De gebruiker kan via verwijzingen of hyperlinks op de Website internetsites van andere bedrijven bezoeken, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing is. Saristos.nl raadt de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze bedrijven alvorens zijn/haar persoonsgegevens prijs te geven.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.